Waar precies - dus op wélke bospaden en aardewegen - mag een motorfietser zich begeven?

Het algemeen principe is dat je met motorvoertuigen alleen gebruik mag maken van 'openbare wegen', behalve als verkeersborden het verbieden of beperken. (bvb uitgezonderd landbouwvoertuigen, of verboden voor....)
Een openbare weg is een weg die alsdusdanig opgenomen is in de Atlas van de buurtwegen (te raadplegen bij gemeente besturen of kadaster, of via het internet).
Een onverharde weg die niet is opgenomen in deze atlas is in principe een privé weg en mag, behoudens toestemming van de eigenaar niet gebruikt worden (ook niet door bvb fietsers...) Idem voor zgn 'loswegen', deze mogen alleen gebruikt worden door de eigenaars en aangelanden).
Een voetweg mag door alle vormen van verkeer gebruikt worden, zolang de breedte van de voetweg dit toelaat (max 1m). Dikwijls denkt men dat een voetweg uitsluitend bestemd is voor voetgangers, wat niet zo is. Op een voetweg mogen dus ook ruiters, mountainbikers, gemotoriseerde tweewielers... tot zolang er uiteraard ook geen verbod of beperking geldt bvb. adhv. verkeersborden.

Jaagpaden echter zijn in principe ook verboden voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd dienstvoertuigen van diegenen die gemachtigd zijn ifv. het toezicht en/of in het onderhoud van de waterweg en zijn toebehoren (dijken, sluizen, sassen...)

Het gebruik van motorvoertuigen op openbare wegen is onderhevig aan de wegcode, deze kan je terugvinden op www.wegcode.be

Boswegen en natuurgebieden zijn een heel ander verhaal: In Vlaanderen is hier het 'Bosdecreet' van toepassing: in een bos mag alleen gebruik gemaakt worden van onverharde wegen door motorvoertuigen in functie van de bosexploitatie en/of door eigenaars en aangelanden (pachters, jagers...). Elk ander gebruik is zonder meer verboden!
De volledige wetgeving desbetreffend kan je terugvinden op Bos en Groen

Let Op! Bovenstaande is enkel geldig in Vlaanderen voor zover het niet georganiseerd verkeer betreft. Voor georganiseerde rondritten en road-books gelden andere regels.